โรงเรียนบ้านแม่สลองใน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แบบวัดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการโรงเรียนบ้านแม่สลองใน 

นางพลอยปภัส กันทาเหล็ก

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลองใน
📱 โทร : 094-601-9548

📧 E-mail : Ploypapatkanthalek@gmail.com

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศต่าง ๆ

O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่.pdf

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ